Представям ви моята визия за един модерен, европейски Разград, столица на Лудогорието, Община с традиции, възможности и Бъдеще!

 

Платформата ми е разработена на база пет основни акцента:

 1. Многопластово участие на гражданското общество в управлението на общината;
 2. Насърчаване и гарантиране на инвестициите, подкрепа на бизнеса, справедливи и благоприятстващи растежа на местната икономика – данъци и такси, работеща 24/7 електронна община /е-Община/;
 3. Сигурност и спокойствие за всички чрез ефективно използване на всички законови способи и въвеждане на нови форми за охрана на обществения ред; Въвеждане на Система за мониторинг на атмосферния въздух;
 4. Равен достъп до здравеопазване и по-качествено образование;
 5. Ефективно управление на общинската собственост в полза на хората и бизнеса.

 

Описаните насоки можем да реализираме само заедно, единни, независимо от политическите пристрастия. Аз и моят екип ще се водим от общите си цели за чист, приветлив, сигурен и зелен град, с възможност за реализация на младите хора, с мерки за стопиране тенденцията за намаляване на населението, грижа за децата и възрастните хора, качествено здравеопазване, подкрепяно от общината и адекватни решения за справяне с екологичните проблеми.

 

I. Кмет, общинска администрация и Общински съвет

По Конституция това са двата стълба на местното самоуправление. В годините досега кметът винаги е намирал по един или друг начин „комфорт“ и мнозинство в общинския съвет. Стигна се до там – съветниците трудно, спорадично и плахо да изказват мнението си по обсъжданите теми, а съветът порочно се е превърнал в послушен на кмета орган, често приемайки решения без дебат, без предварително участие в подготовката им, без анализ и оценка на последствията им. А идеята на демокрацията и местното самоуправление е друга – съветът да бъде важна и активна част в процеса на вземане на решения – от началото до края.

 

Моето виждане за развитие на работата на Общински съвет Разград е следното:

 1. Разширяване функциите на постоянните комисии в Общински съвет Разград, включването им в предварителния анализ и работа по подготовка на решенията, които администрацията предлага на съвета. Така например – участие на председателите на ПК и Председателя на ОбС в оперативните срещи на администрацията, запознаване в аванс с идеите, които кметът желае да реализира, изслушване на тяхното мнение, предложения, идеи;
 2. Активно включване на общински съветници в дейността на Община Разград под различни форми – участие в комисии, в работата на отделите, в състава на делегации;
 3. Разширяване функциите на Бюджетната комисия в областта на текущия контрол върху събирането и разходването на бюджета, както и по отношение на бюджетната прогноза за следващите години;
 4. Разширяване функциите на Комисията по законност чрез възможност да задължава и изслушва кмета, и администрацията по текущи въпроси, да дава консултативни становища, да участва в предварителните процеси по приемане и промяната на местната нормативна уредба, включително да участва със задължителни  становища към Председателя на ОбС при оспорване на решения на съвета пред съда;
 5. Създаване на действащ и активен Председателски съвет от всички Председатели на ПК плюс Председателя на ОбС, който да формира политики и прави анализи на състоянието на местната власт ведно с кмета;
 6. Въвеждане на система за блиц контрол и въпроси от ОбС към Кмета, заместник кметовете, директорите на дирекции, главния архитект и други;
 7. Онлайн излъчване на заседанията на съвета и постоянните комисии в официалната страница на Община Разград, с възможност за директни въпроси и предложения от страна на гражданите по дискутираните въпроси;
 8. Публична онлайн система за предложения, въпроси и сигнали, свързани с работата на общинска администрация и общински съвет.

 

Гореописаните идеи ще предложа на общинските съветници в мандат 2019-2023г за интегрирането им в Правилника за работата и дейността на Общински съвет Разград.

 

II. Обществен ред и охрана

От Кауза Разград години наред настояваме на територията на Община Разград да започне да действа Общинска полиция. Сигналите за нарушения на обществения ред, неправилно паркирали МПС, посегателство върху частна и общинска собственост, вандализъм, шум и други прояви са ежедневие. Може да ги видите на страницита на групата ни.

В тази връзка подкрепям идеята, която вече е в ход за промени в ЗМСМА по отношение:

 • Общинският съвет да може да взема решения по опазване на обществения ред;
 • Кметът на общината да председателства местната Комисия по обществен ред и сигурност;
 • Общината да получи правна възможност да създаде свое звено за контрол по прилагане наредбите и заповедите на кмета по опазване на реда, по опазване на общинското имущество, по контрол на паркирането и т.н.
 • Служителите от това звено да имат правомощия: да изискват документ за самоличност, да задържат временно нарушител до пристигане на полицейски орган, да отправят писмено предупреждение до лица – нарушители или потенциални такива, да поканват в служебни помещения лица при изпълнение на функциите си.

Общините следва да имат правото на контрол на движението в населените места с видеонаблюдение и чрез Звеното, като приходите от глобите постъпват в общинския бюджет. Ако тези промени не станат факт, независимо от финансовите спънки съм радетел за създаване на функциониращо звено „Общинска полиция“ на територията на Община Разград. Успешни примери за такива звена към МВР вече има не само в столицата и големите градове, но и примерно в Хасково и Добрич.

Друг приоритет в моята работа ще бъде разширяването на сините зони в града и адекватният им контрол от общински служители, ведно със създаване на допълнителни безплатни буферни паркинги за гражданите. Контролът на трафика без видеонаблюдение и действащ репатриращ автомобил е невъзможен.

Специално внимание на обществения ред в кварталите на града и селата. Все повече хора избират да живеят в близките до града села като Гецово, Осенец, Пороище, Радинград, Ушинци, вилните зони, северно от града. За опазване на обществения ред там е необходим гъвкав график, мобилност на екипите от звеното за общинска охрана и въвеждане на общински телефон за сигурност.

 

III. Управление на общинската собственост и насърчаване на инвестициите

Често местната власт се оправдава, че няма отношение към инвестициите в Общината, разкриването на нови работни места и нивото на заплатите. Това не е точно така. Всъщност Кметът и Общинският съвет разполагат с достатъчно механизми /правни и финансови/, за да помагат на бизнеса, да създават предимства и условия, и да насърчават инвестициите в общината. Така успешен модел се оказа създаването на общински бизнес зони, като действащата в Разград – Бизнес зона „Перистър“. Тя, обаче, вече е на прага на своя капацитет и бъдещата местна власт следва да реши в спешен порядък въпроса за нейното разширяване. А подходящи места – общинска собственост има.

Съществен проблем на досегашното управление в Община Разград отчитам именно при стопанисване на общинската собственост – публична и частна. Притежаваме редица имоти в идеалния център на града /дома за услуги, общинския пазар, сградата на бившето МВР/, десетки апартаменти и къщи, бившата Жандармерия, хиляди декари земеделска земя и гори. Тази собственост следва да се използва рационално и ефективно, защо не и в партньорство с бизнеса ?

Насърчаването на бизнес средата е ключово за развитие на града ни, като дребни на пръв поглед управленски решения могат да бъдат стимул за инвестиция тук. В тази връзка предоставянето на конкурентни цени на общинска собственост, справедливи местни данъци, оптимални такси и бързи административни услуги са ключови моменти за ориентирана към бизнеса община.

Обект на реорганизация ще бъде дейността на Общински пазар Разград, както и незабавно ще се предприемат действия по изграждане на общинската офис сграда на територията на пазара. Същата ще дава добри възможности за отдаване под наем на помещения, публично-частно партньорство, както и за нормална работа на администрацията. Предвиждаме нов регламент за отдаване на места на тържището и превръщането му в атрактивно място за гражданите.

 

IV. Подобряване на инфраструктурата в общината 

Последните години бяха извършени редица мащабни строителни проекти на територията на Разградска община. Така бе ремонтиран центърът на града, част от ЖК Орел, улици, тротоари, започна поетапна замяна на старото улично осветление със светодиодно осветление (LED). Тези процеси следва да продължат, но със стриктен контрол от страна на Община Разград и населението. Видими са качеството и обемът на ремонтите, завършили до момента.

Основен проблем е липсата на канализация на няколко улици в града и по селата. Отлаганият с години „воден цикъл“ не се реализира поради спор между Община Исперих, Община Разград, Асоциациите по ВиК, Областния управител и държавата. Благодарение на тези спорове, държавата не отпуска средствата за канализация и рехабилитация на пречиствателната станция. Абсолютен приоритет в работата ми ще бъде този спор да бъде решен един път завинаги. Как ? Чрез активното ми участие в тези процеси, чрез ангажиране на Сдружението на общините, министерствата и Министерски съвет. Ако се налага ще предложа законодателни промени чрез избраните народни представители от Разград и ще поискам помощта на Народното събрание. Недопустимо е заради ината на няколко „властимащи“ местни феодали да страдат хиляди!

От Кауза Разград винаги сме били радетели за създаване на нова транспортна схема на територията на града, в това число изграждане на кръгови кръстовища на ключови пътни възли като участъците на: бул.“Априлско въстание“ и ул.“Странджа“, бул.“Априлско въстание“ и ул.“Любен Каравелов“, ул.“Дунав“ и ул.“Странджа“. Факт е, че подобен род регулация на движението улеснява водачите на МПС и намалява риска от ПТП. Подобни кръгови кръстовища вече са факт и в близките ни градове – Шумен, Търговище, Русе и е видимо облекчен трафикът чрез тях. Ведно с органите на КАТ, ще се обсъди и въпросът с поставените светофари в града, тяхното пускане в експлоатация и синхронизиране.

 

Транспорт

При десетките ни срещи по време на мандата с хората от града и населените места, често е поставян въпросът за липсата или недостатъчната честота на градски и междуградски транспорт. От една страна в града хората искат по-голяма честота на линиите, по-добро обслужване на линията до гробищния парк и ЖП гарата, а по селата някъде изобщо липсва транспорт. Причините за проблемите са най-различни – от липсата на пътници до нелегалните таксита. Едното може да бъде решено с дотация и намеса на общината и изпълняване на социалната ù функция и ангажимент към хората, другото – с контрол. В никакъв случай, обаче, не може да се допуска да няма нито един курс до дадено населено място или квартал.

 

 

V. Околна среда и зелена система

Всички помним мащабния протест през 2018г. на Разград срещу отровния въздух, който дишаме. Данните тогава на станцията на РИОСВ бяха категорични – в атмосферния въздух има неколкократно превишаване нивата на сероводород. Замърсител така и не беше посочен от контролните органи. В същото време, с промени в Закона за чистота на атмосферния въздух, правомощията на Кмета на общината и Общинския съвет бяха разширени. Не можем да отричаме проблема и да се крием. Кметът на Общината, Общинският съвет и всички ресорни институции следва да работят за решаване му.

На първо място, на територията на града следва да се закупи и въведе в експлоатация система за мониторинг на въздуха с няколко точки на измерване, възможности за мобилност и анализ на посоката, откъдето идва замърсяването. Подобни системи действат на територията на повечето градове в България, включително Русе и Шумен, и са видими през Интернет.

Наред с контролната дейност срещу замърсяването на въздуха, водите и почвата, особено внимание следва да се обърне и на зелената система. В Разград сме свидетели на пълна липса на експертен капацитет по отношение опазването и регенерацията на зелената система, както и на неспазването на общинската наредба по този въпрос. Занапред следва да се прилага стриктно местната нормативна уредба, включително чрез участие на външни експерти, да се търсят начини за публично-частно партньорство или аутсорсинг на част от дейностите по поддържане на зелената система, за да можем да върнем името на Разград като столица на Лудогорието. Намеренията ни са да възстановим и още една забравена за Разград дейност – миене на уличните платна, мероприятие, което в пъти намалява нивата на ФПЧ.

В продължаване на темата за опазване на околната среда ще насърчаваме екологичния транспорт, използването на електромобили, електроскутери, велосипеди. По отношение на последните, приоритет ще бъде изграждане на исканата от жителите на село Гецово велоалея до населеното място. Имаме вече постъпило и ще реализираме инвестиционно намерение за безвъзмездно изграждане на няколко станции за зареждане на електромобили, като същите ще бъдат освободени от заплащане на синя зона в града.

 

VI. Образование, социални дейности, здравеопазване

Демографският проблем – ниската раждаемост и изборът на все повече млади хора да напуснат Разград и да живеят в големите български градове доведоха до редица трудни решения. Бяха закрити училища и детски градини в селата, ежегодно се одобряват маломерни и слети паралелки. Ако не бъдат взети спешни мерки проблемът ще се задълбочава следващите години. Важен приоритет в нашата работа ще бъде да осигурим равен достъп до качествено образование за всички деца, живеещи на територията на общината, а пътуването до средищното учебно заведение да е безопасен и удобен. Засилен контрол и внимание ще се обърне на качеството на преподаване в тези училища и детски градини с оглед повишаване знанията на децата и ограничаване на тенденциите за лоши резултати. Поставените цели могат да се постигнат по няколко начина: повишаване мотивацията на педагогическия персонал чрез финансови стимули, по-добри условия за работа, допълнителна квалификация. Тези дейности не могат да се случат без бюджет и без адекватни мерки на национално ниво, за което ще бъдем радетели. Подобни проблеми са налице в цялата страна, не само в Разградска община.

Редица политици по време на избори често се заиграват с предложения за премахване на таксите за детските градини. Това може да се случи само при изключително добра организация на учебния процес, ефективна оптимизация и стриктен контрол върху работата на учебните заведения. Аз съм ЗА премахване на таксите, но при изпълнение на горните фактори.

В правомощията и задълженията на местната власт е да помогне на родителите в затруднено положение или на такива с няколко деца, да ги стимулира да ги запишат и реално да посещават градината или училище. Затова обект на редакция ще бъдат текстовете в НАРЕДБА 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, свързани със задълженията на тези групи лица, както и ще въведем нови форми на подпомагане и насърчаване на родителите.

 

Местни социални дейности.

В Разград от години работи Домашен социален патронаж, който е на 100% издръжка от общинския бюджет. Към него са формирани и частично работят няколко социални услуги. Нашето предложение е за повече прозрачност в работата по всички изпълнявани дейности. Цел – достигане до повече хора в нужда и оказване на адекватна подкрепа. Структурата на ДСП е неефективна и следва да се обособи в отделно Общинско предприятие. Това ще мотивира допълнително служителите и ще даде възможност за разширяване на предмета от услуги като:

 • почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена;
 • социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности;
 • съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”;
 • закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;
 • съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;
 • съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;
 • съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

И към момента част от услугите се предлагат, но до тесен кръг от потребители, основно в града и не през цялата година 24/7.

 

            Здравеопазване

Eдинственото изцяло общинско здравно заведение на територията на Община Разград е ДКЦ I /поликлиниката/. Стотици, обаче, са сигналите до нас за проблеми в областната болница и за липсата на нощна аптека. Хората са принудени да пътуват десетки километри, за да закупят нощно време необходимите лекарства.

„МБАЛ Св.Й.Рилски Разград“ АД е търговско дружество, собственост на всички общини в областта, а мажоритарен дял държи Министерство на здравеопазването. Въпреки това, този факт не следва да е оправдание за бездействие. В болничното заведение работят основно наши разградски лекари, сестри и санитари, лекуват се хората от общината. Мнозина пациенти, обаче, все повече предпочитат да използват здравните услуги на болници в съседни области, нашата болница не може да поеме разходите по издръжката си и съответно това още повече влошава положението ù. Едно е сигурно – Разградска община и цялата област имат нужда от действаща болница за активно лечение. Алтернатива няма. Решението – държавата и Община Разград да станат партньори в управлението на болницата, като кметът и общинският съвет реално да могат да влияят и управляват процесите в нея, както и да носят отговорност.

По отношение на денонощната аптека, от години предлагаме решение – публично-частно партньорство между Община Разград и някоя от действащите аптеки. Срещу предоставяне на атрактивно помещение в сградата на ДКЦ на преференциална цена да се осигури денонощно действаща аптека там. Алтернативно, но не изцяло, решение е разполагане на вендинг автомат за продажба на лекарствени средства. При тях видът и обемът на предлаганите лекарства е ограничен.

 

VII. Административни и електронни услуги

В община Разград липсват реално действащи електронни административни услуги. Въпреки визията на правителството за изграждане на електронно правителство и развитие на електронните административни услуги, при нас всичко все още е на хартия. Това показва и справка в официалния сайт на електронното управление. Живеем в 21-ви век, ставаме все по-мобилни, искаме да насърчаваме младите хора да остават да живеят и работят в Разград, искаме да имаме повече инвестиции в бизнеса. Всичко това може да се случи само ако общинска администрация осигури адекватни с нуждите на хората услуги. Нашата визия е за незабавна подготовка и спешно пускане на електронната администрация в действие. От друга страна предлаганите „на гише“ административни услуги следва да се ускорят и онези, които могат да бъдат извършени веднага, да бъдат предоставяни на физическите и юридическите лица при поискване, на момента и без оскъпяване. Администрацията следва да работи в услуга на хората и бизнеса 24/7.

 

Уважаеми съграждани,

В Разград действа и понастоящем „Програма за управление на общината“, изготвена на база давани в годините предизборни обещания и на разработвани от непознаващи проблемите на общината „експерти“ – планове и стратегии за развитие. Голяма част от плановете, обаче, останаха за десетки години само на хартия, а проблемите на хората се нуждаят от решение ТУК и СЕГА !

Изложената по-горе платформа включва инициативи, които по закон са в правомощията както на Кмета на Общината, така и на Общински съвет Разград. Като кмет ще разчитам на подкрепата на съвета и съм уверен, че заедно можем да постигнем желаната промяна в името на хората.

В началото на реалното управление ще представя и Програмата си управление на Община Разград в мандат 2019-2023г.

Октомври 2019г                                Адвокат д-р Калоян Монев